Portfolio

Overzicht recente opdrachten

Projecten

Parkinclusief Ontwikkelen (Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug)
De tijd dat we stad en het landelijk gebied separaat konden benaderen ligt ver achter ons. Verstedelijkt gebied maakt onderdeel uit van het groene landschap; het groene landschap maakt onderdeel uit van het verstedelijkt gebied. Londen lanceerde het London National Park City, In Frankfurt komt stad en groen samen in de Groengordel, Milaan heeft Parco Grutnotorto.
Bouwwerken zoals Wonderwoods, de woonwijk Kerckebosch in Zeist en de geplande woonwijk Maanwijk in Leusden laten zien dat natuur en gebouwen letterlijk een geheel gaan vormen. Natuurinclusief bouwen wordt inmiddels het nieuwe normaal genoemd. In opdracht van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug starten we een aantal pilots waarmee we de inmiddels bewezen projecten “natuurinclusief bouwen” uitbreiden met enkele concrete pilots “parkinclusief bouwen”. Projecten die het mogelijk maken om de parken in Metropool MiddenNederland mee laten groeien. April 2019-heden
Artikelen
Parkinclusief Ontwikkelen; Samen kunnen we een heel groot park zijn.
Landvestors Case Study Park-inclusive Development (page 78-81)
Parkinclusief ontwikkelen vervlecht natuur en bebouwing (Magazine Stedelijk Interieur)

Leerprogramma Omgevingvisie Hardinxveld Giessendam
Samen met SWECO en Merle Pijlman ondersteunen we de gemeente bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Mijn rol daarbij is het leer-veranderproces participatief werken, toepassing van nieuwe werkvormen, het begeleiden van start-ups en werkbijeenkomsten.
mei 2020-heden

Stille Stad: Onderzoek, ontwerpen van tools, en pilotprojecten  
In samenwerking met Sander van der Ham, Thuismakerscollectief, Hogeschool Utrecht,  RIV, Health HUB en diverse gemeenten. Partnerschip Gezonde leefomgeving Provincie Utrecht.
2018-heden. In 2021 voeren we 3 pilots uit op 3 locaties in gemeente Amersfoort.
Artikelen
De Stille Stad
Op zoek naar stilte in de stad (Stadswerk)
Hoe zorg je voor meer rust in de stad? Hoor het van een stadmaker (Nature Today)

Coaching woningcorporaties bij participatieprocessen en placemaking
Leystromen (Noord Brabant)
Coaching op participatieve processen en begeleiding placemaking Rijen-Zuid.
2020-heden

Zusterparken
Opbouwen van een sterk bottum-up netwerk van groeninitiatieven met als missie ‘Samen kunnen we een groot Park’ zijn waarbij het landschap en groen centraal staan en de basis vormen voor ontwikkeling. Onderliggende uitdagingen zijn 1. gezonde leefomgeving, 2. versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale netwerken. Doelen: l groei van groene verbindingen tussen netwerken in het stedelijk gebied en groene verbindingen tussen stedelijk gebied en het landschap daaromheen.
Partners NPUH, Provincie Utrecht, Delta Metropool, Health Hub, RIVM en vele groene initiatiefgroepen (zusterparken netwerk)
2019-heden
Artikel  Samen kunnen we een heel groot park zijn.

Stationsgebied / knooppunt Bunnik
Placemaking, gebiedsontwikkeling, opbouwen community en community management gebiedsalliantie Mijlpaal 42 rol; procesbegeleiding gebiedssamenwerking, gebiedsontwikkeling en placemaking
Opdrachtgever: Gemeente Bunnik en gebiedspartners
juli 2017- 2020

Co-design toekomstbestendige en gezonde wijk Engboogerd
Met Wijkvereniging, bedrijven uit de buurt, en gemeente Bunnik ontwerpen we samen straten die klimaatbestendig, toegankelijk, veilig en aantrekkelijk zijn voor de bewoners. De ontwerpen worden gebruikt voor de herinrichting van de wijk na vervanging van het rioleringsstelsel.
rol; aanjager en procesbegeleider van de ontwerp sessies en samenwerking
juni 2018-2019

Mooi Merwestein Nieuwegein
Gebiedsontwikkeling en placemaking Merweplein
Opdrachtgever gemeente Nieuwegein
rol, procesbegeleider
oktober 2016-jan 2020

Croeselaan Utrecht
Tijdelijke invulling voormalige pomplocatie
rol, moderator (onderdeel van opdracht aan Stad2)
Opdrachtgever MRP / Objectum
april 2017-januari 2018

Kruisvaartkade “een gezonde ontwikkeling”
Bouwstenen voor ontwerp m.b.t. Healthy Urban Living
rol, organisator expertmeetings, moderator, auteur van het inspiratieboek
Opdrachtgever MRP/VORM/Objectum
mei 2017-januari 2018

Laat Lunetten bloeien (Utrecht)
leveren van input en procesbegeleiding voor het co-creatieproces pilot omgevingsvisie.
Ideevorming voor vastgoedontwikkeling in combinatie met het creeren van toffe plekken en ruimtelijke kwaliteit.
Rol: verbinder top-down en bottum up proces
mei 2017-heden


Trainingen

 • Leergang Design Thinking trainees jaargang 2018, 2019 en 2020 Provincie Utrecht
 • Incompany training Design Thinking Provincie Utrecht januari 2020
 • Incompany training Design Thinking Utrecht lab november 2019
 • Incompany training Design Thinking Waterschap V&V Apeldoorn 2019
 • Open training Design Thinking April 2019 Water en recreatiesector
 • Workshop Design Thinking en programmatisch creeren PGM-OPEN
 • Trainer Design Thinking in de publieke sector, Traineeship 2019 (6 modules)
 • Training Design Thinking in een programmatisch gestuurde, culturele organisatie
  Nieuwe Veste Breda
 • Open 2-daagse trainingen Design Thinking, In samenwerking met Marieke van der Velden en STIPO Academie (2018)
 • Trainer Programmatisch Creëren,
  Opdrachtgevers: PMB gemeente Utrecht PMB Provincie Utrecht en
  Waterschap Vallei & Veluwe
 • Incompany training Design Thinking, Opdrachtgever: TNO, in samenwerking met Marieke van der Velden

Workshops

-Online workshop placemaking bewonersvereniging Espel (2021)
-Online workshop placemaking Cultuurcafé Brabant (2021)
-Workshop interviewtechnieken Hardinxveld-Giessendam (2020)
– Workshop placemaking Hardinxveld-Giessendam (2020)
-Workshop gezonde leefomgeving, Conferentie Stedelijke Transities februari 2020
-Workshop Stille Stad, Netwerkbijeenkomst Gezonde stad RIVM, juni 2019
-Workshop Placemaking KNRM April 2019
-Workshop Design Thinking: trainee programma Talent in Huis  2018
-Workshop talentontwikkeling trainee programma Adviestalent 2017
-Workshop Creatief Denken en Doen: trainee programma Talent in Huis 2017  (jong professionals woningcorporaties)
-Jong Talent Ontwikkeling; “Frisse Impact op traditionele organisaties”
-Workshop Placemaking “Bouwnetwerk”


Facilitator Werkbijeenkomsten

 • Begeleiding online werkbijeenkomst Wegh der Weegen (2021)
 • Begeleiding online werkbijeenkomst Stikstofopgave en gebiedsontwikkeling (2021)
 • Begeleiding 4 bestuurlijke sessies organisatieontwikkeling Recreatieschappen (2020)
 • Begeleiding mix live en online startups Blue District Cartesius (2020)
 • Begeleiding ontwerpsessie Leren en Ontwikkelen (Academie) (februari 2020)
 • Begeleiding werkbijeenkomst Recreatie Midden Nederland
  Evaluatie werkplan 2019 en opstellen ontwikkelplan en prioritering 1e helft 2020
 • 2-daagse werkbijeenkomst Omgevingsvisie Provincie Utrecht (december 2018)
 • Economische Ruimtelijke Strategie Utrecht
  Serie werkbijeenkomsten met stakeholders over “Economische Ruimtelijke Strategie 2040” Provincie Utrecht (medio 2018)
 • 2-daagse start-up programma Recreatie Vinkeveense Plassen
  Opdrachtgever Recreatie Midden Nederland
  Ontwerp en begeleiding van 2 bijeenkomsten om het programma recreatie Vinkeveense Plassen versneld in de startblokken te krijgen. Combinatie van de methodieken Design Thinking, Placemaking (Placegame) en Programmatisch creëren. 
 • Gasloos Soesterberg
  Opdrachtgever Provincie Utrecht
 • Nationaal Park de Heuvelrug nieuwe stijl
  werkbijeenkomst bestuurlijk netwerk en cluster coordinatoren
  dagvoorzitter van 2 verschillende congressen
  Opdrachtgever; voorzitter Nationaal Park Heuvelrug

STIPO
– organisatie/host City Trip Utrecht Placemaking Week in samenwerking met Project for Public Spaces
-masterclass placemaking en City at Eyelevel Thessaloniki
-Citytrip Thessaloniki
-team 2 daagse

Programma’s

Programma Stedelijk Water
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe Apeldoorn
rol: kwartiermaker, programmacoach, moderator
januari 2016-januari 2018